Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ενεργώντας ως Δικαιούχος, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Έχοντας υπόψη τις νέες κανονιστικές και νομοθετικές (Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 3046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ρυθμίσεις που αφορούν στο επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς -λιμένος, ο σκοπός της δράσης είναι διττός: 1) η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, 2) η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών • Πρακτική άσκηση 30 ωρών σε αδειοδοτημένες δομές των παρόχων κατάρτισης με τη μορφή case studies. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος θα δώσει τη δυνατότητα στους απασχολούμενους στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 9296/300 (ΦΕΚ 749/Β/01.04.2013) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Προϋποθέσεις και Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος». Κάθε επαγγελματίας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου, όπως αυτός ορίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4093/2012 και στις εξουσιοδοτικές αυτού κανονιστικές πράξεις, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα παραλάβει την «Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-ΧΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ”   Σελίδα | 5  Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/04/2015. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 6.435.000€ εκ των οποίων το ποσό των 2.755.000€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 2.922.350€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 757.650€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 3.298 εργαζόμενοι στον φορτοεκφορτωτικό κλάδο .

Σκοπός της Δράσης

Έχοντας υπόψη τις νέες κανονιστικές και νομοθετικές (Νόμος 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 3046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ρυθμίσεις που αφορούν στο επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή ξηράς -λιμένος, ο σκοπός της δράσης είναι διττός: 1) η επίτευξη της ομαλής λειτουργικότητας, ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, 2) η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του φορτοεκφορτωτικού κλάδου και η συγκράτηση της επαπειλούμενης ανεργίας των εργαζομένων στον κλάδο, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και σύνθετης πρακτικής άσκησης που έχει τη μορφή της μελέτης περίπτωσης (case study) των φορτοεκφορτωτών ξηράς-λιμένος, με απώτερο σκοπό την προσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η ΕΥΕ/ΕΚΤ, έχουν οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι πληρούν διαζευκτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Α΄ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών που τηρείται στη Διεύθυνση Αμοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-ΧΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ”   Σελίδα | 17  του φορτοεκφορτωτή, β) οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Β του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών, και φέρουν βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, γ)οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές που πληρούν τις προϋποθέσεις για απευθείας εγγραφή στο Μητρώο Β, σύμφωνα με το εδ. ii της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθμ. 14366/416 /9-5-2013 (ΦΕΚ 1110/Β/9-5-2013), ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του, μη δυνάμενος να τη μεταβάλει εκ των υστέρων. 2.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει: Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, υποχρεωτικά αποκλειστικά στην ειδική ιστοσελίδα (http://www.voucher.gov.gr) τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής». Εφιστάται η προσοχή των φορτοεκφορτωτών στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ίδιος ο αιτών. Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ορίζεται με ανακοίνωση της ΕΥΕ-ΕΚΤ, η οποία δημοσιεύεται στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης.  2.3 Κατάρτιση Μητρώου Ωφελουμένων Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και έχει τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης ανά Διοικητική Περιφέρεια. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν: • Τους επιλεγέντες ωφελούμενους, που δικαιούνται να λάβουν επιταγές επιχορήγησης επαγγελματικής κατάρτισης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.). Συνολικά οι ωφελούμενοι θα ανέρχονται σε 3.298 άτομα. ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-ΧΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ”   Σελίδα | 18  • Τους επιλαχόντες που θα εμφανίζονται επίσης με τους κωδικούς αριθμούς υποβολής των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.ΑΣ.). Η γνωστοποίηση του Μητρώου Ωφελουμένων στους ενδιαφερόμενους γίνεται σύμφωνα με τους όρους του κεφαλαίου 2.5. της παρούσας. 2.4 Διαγραφή Ωφελούμενου Σε περίπτωση διαγραφής ωφελουμένου από το Μητρώο τη θέση του διαγραφέντος λαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια. Η ΕΥΕ-ΕΚΤ δημοσιεύει ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποκλειστικά στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης τους κωδικούς Κ.Α.Υ.Α.Σ. των διαγραφέντων και αντίστοιχα των επιλαχόντων, οι οποίοι καθίστανται επιλεγέντες στη θέση τους. Διαγραφή ωφελουμένου από το Μητρώο γίνεται σε περίπτωση απώλειας δικαιώματος της επιταγής επιχορήγησης της επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 5.1.4 της παρούσας. 2.5 Δημοσιοποίηση Μητρώου Ωφελουμένων – Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων Αμέσως μετά τη συγκρότηση του Μητρώου Ωφελουμένων δημοσιεύονται οι πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr , για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οι πίνακες κατάταξης του Μητρώου Ωφελουμένων περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας αποκλειστικά την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr.  3 ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ 3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο της παρούσας, έχει: Κάθε αδειοδοτημένος ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, πάροχος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και κάθε πάροχος ο οποίος σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ. περίπτ. Θ15, αριθμ. 5 και σύμφωνα με το Ν. 4111/2013, άρθρο 30, παρ. 36, νοείται ως κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2. Οι παρακάτω πρόσθετοι όροι ισχύουν για τους υποψήφιους παρόχους κατάρτισης που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της παρούσας: i. Η αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων αυτής. ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-ΧΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ”   Σελίδα | 19  ii. Οι πάροχοι κατάρτισης που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων υπέχουν θέση και έχουν τις υποχρεώσεις του «Παρόχου», όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και συμπληρωματικά στην με αριθμό 1.5188/οικ3.968/15.4.2011 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) ΚΥΑ. iii. Οι όροι της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν υποχρεωτικούς και ουσιώδεις όρους της σύμβασης, που συνάπτεται μεταξύ του ωφελουμένου και του παρόχου κατάρτισης, εφόσον ο πάροχος κατάρτισης εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων της παρούσας. 3.2 Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Κάθε πάροχος κατάρτισης που ενδιαφέρεται να εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων και να παράσχει στους ωφελούμενους τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση θα πρέπει: i. Να αιτηθεί την ταυτοποίησή του μέσω της ιστοσελίδας http://www.voucher.gov.gr, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και να δημιουργήσει τον ατομικό του λογαριασμό (personal account), ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια. Κατά την υποβολή του αιτήματος ταυτοποίησης, το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης σε σχέση με τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και σε περίπτωση μη ταυτοποίησής τους, δεν επιτρέπει την υποβολή της αίτησης συμμετοχής. ii. Να συμπληρώσει και να υποβάλει την «Αίτηση Συμμετοχής» ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, της οποίας όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά. Η «Αίτηση Συμμετοχής» που συμπληρώνει ο πάροχος κατάρτισης περιλαμβάνει: 1. Τα στοιχεία του παρόχου κατάρτισης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ/ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή αριθμός αδείας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) 2. Τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.). 3. Τη Διοικητική Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμο όπου ο πάροχος κατάρτισης προτίθεται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της παρούσας. 4. Την ιστοσελίδα που διαθέτει ο πάροχος κατάρτισης, την οποία και θα συνδέσει (link) στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. 5. Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του παρόχου κατάρτισης (IBAN, υποκατάστημα), στον οποίο και θα καταβληθεί η αμοιβή του για τις υπηρεσίες που θα παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των παρόχων κατάρτισης ανακοινώνεται από την ΕΥΕ-ΕΚΤ στην ειδική ιστοσελίδα της Δράσης. ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-ΧΗΝΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ”   Σελίδα | 20  Κάθε πάροχος κατάρτισης που πληροί και ολοκληρώσει τα ανωτέρω εγγράφεται αυτόματα στο Μητρώο Παρόχων.  3.3 Κυρώσεις – Διαγραφή παρόχου κατάρτισης από το Μητρώο Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του παρόχου κατάρτισης με τους όρους της παρούσης, η ΕΥΕ/ΕΚΤ προβαίνει σε κυρώσεις σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο.  3.4 Δημοσιοποίηση στοιχείων παρόχου κατάρτισης μέλους του Μητρώου Παρόχων Στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, για κάθε πάροχο κατάρτισης μέλος του Μητρώου θα αναρτώνται οι ακόλουθες πληροφορίες: i. Η επωνυμία του ii. Ο κωδικός πιστοποίησής του ή άδεια λειτουργίας του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π iii. Η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας iv. Η Διοικητική Περιφέρεια/ Περιφερειακή Ενότητα/ Δήμος, όπου προτίθεται να προσφέρει κατάρτιση. Μέσω της ειδικής ιστοσελίδας θα είναι εφικτή η παραπομπή (link) στην ιστοσελίδα κάθε παρόχου κατάρτισης, στην οποία θα δίνονται λοιπές πληροφορίες (αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είδος κατάρτισης κλπ) και ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους. Κάθε πάροχος κατάρτισης που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων, με αποκλειστική του ευθύνη επιμελείται τη σύνδεση (link) της ιστοσελίδας του, την οποία έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, με την ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr, ώστε να είναι διαθέσιμες, μέσω αυτής λοιπές πληροφορίες και ενημέρωση προς τους ωφελουμένους. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην ιστοσελίδα του παρόχου κατάρτισης δημοσιοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη του παρόχου κατάρτισης και η ΕΥΕ/ΕΚΤ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα ή την αξιοπιστία τους.

 

Κ.Ξ.Γ.ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ OLIVER

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 11:00-13:30 & 18:00- 21:30

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ & Π.ΚΑΙΣΑΡΗ 2

ΤΗΛ:2721025410

EMAIL: oliver.edu.gr@gmail.com