Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ”

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5/2014ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.), του Υπουργείου Υγείας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:

 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών

 Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

 Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρ-τιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).Το φυσικό αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015 Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μπορεί να ανέλθει σε 14.400.000,00 ευρώ και κατανέμεται στις κατηγορίες Περιφερειών ως εξής: το ποσό των 6.032.160,00€ θα διατεθεί στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 6.904.800,00€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό των 1.463.040,00€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.Ο συνολικός αριθμός των δυνητικά ωφελουμένων είναι 1.200 άτομα και είναι άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος δημοσιεύεται με την ανάρτησή της στον ιστότοπο της εφαρμογής του έργου (ειδική ιστοσελίδα), www.voucher.gov.gr και στους ιστότοπους του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και www.ygeia-pronoia.grΑντικείμενο της δράσηςΑντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών• Πρακτική άσκηση σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΕΔΥ (ΝΜΥ και ΤΜΥ), διάρκειας 960ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.• Υπηρεσίες υποστήριξης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ, (ΝΜΥ και ΤΜΥ) β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρασχεθούν μέσω επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας (training vouchers εφεξής “επιταγές κατάρτισης”) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 85ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΝΜΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥΤΜΥ ΑΡΓΟΥΣΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 3ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI) 5ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4ΤΜΥ ΤΡΙΠΟΛΙΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI) 4ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΜΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 8ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI) 4ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΝΜΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΕ-ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ 4ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (OIKONOMOΛOΓOI) 5ΠΕ-ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6ΠΕ-ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 0ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2

 

ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ 22-7-2014 ΜΕΧΡΙ 28-7-2014

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε στο τηλ. 2721025410

Αριστομένους & Π.Καίσαρη 2

Καλαμάτα

Εmail: oliver.edu.gr@gmail.com

www.oliver.edu.gr