Ενηλίκων
Παιδικά - Εφηβικά

Επιδοτούμενα Προγράμματα- VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 7.500€ για ανέργους επαγγελματίες υγείας

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», από τους διαθέσιμους πόρους για τον τομέα Υγείας

“ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)”

Μέσω του Προγράμματος θα ωφεληθούν 1.300 απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ και θα λάβουν επιταγή ύψους 12.000 ευρώ η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελούμενων, από τους παρόχους κατάρτισης.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι, επαγγελματίες υγείας:
-Ιατροί
-Νοσηλευτές/τριες
-ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
-ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων
-Διοικητικό-οικονομικό προσωπικό
-Πληροφορικής
Οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία,δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα.

 

 

Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μορφή προγραμμάτων εναλλασσόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (1.200 ώρες) με ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών.
Συγκεκριμένα:

– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών, (περίπου 2 μήνες) με επίδομα 1500 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) στους παρόχους κατάρτισης Κ.Δ.Β.Μ. Αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα, με στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

-Σε συνδυασμό με την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης που θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόμενους φορείς σε δημόσια νοσοκομεία και υπηρεσίες αυτών,ανάλογα με το είδος του αντικειμένου της κατάρτισης, βάσει συμφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο πάροχος κατάρτισης με την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το νοσοκομείο. Η διάρκεια είναι 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες με επίδομα 6.000 € (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι:
*Οικογενειακή κατάσταση

*Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό οικονομικού έτους 2013

*Χρόνος ανεργίας

*Ηλικία

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει από τη Τετάρτη 11/12/2013 και λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24.00.
Πληροφορίες καθημερινά 17:30-21:30
Αριστομένους & Π.Καίσαρη 2
Τηλ.Επικοινωνίας : 2721025410
www.oliver.edu.gr

email: oliver.edu.gr@gmail.com